Suicide Prevention Center - Vietnamese

Bạn cảm thấy cô đơn? Bạn bị áp đảo và cảm thấy như không ai quan tâm? Bạn đang có ý tưởng tự tử?

Bạn không cô đơn. Chúng tôi có thể giúp. Gọi đến Đường Dây Khủng Hoảng Phòng Chống Tự Tử Didi Hirsch theo số 877-727-4747. Các nhân viên tư vấn chăm sóc luôn sẵn sàng nói chuyện mỗi ngày từ 4:30 p.m. đến 12:30 a.m.

Số điện thoại miễn phí tại các Quận Los Angeles, Orange, Ventura, San Bernardino, Riverside và Imperial.